Ewakuacja w miejscu pracy

Ewakuacja w miejscu pracy

Autor : Paweł Przybyła, 03-08-2022

Ewakuacja jest jednym ze środków ochrony zbiorowej, polega ona na przemieszczaniu ludzi z miejsca, w którym występuje zagrożenie. Ewakuacja powinna zostać przeprowadzona szybko i bezpiecznie.

Obowiązki pracodawcy dotyczące ewakuacji


Na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej za bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji odpowiedzialny jest właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu. W zakładach pracy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji spoczywa na pracodawcy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za wykonywanie czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Przepisy nie regulują ilości osób, które powinny zostać wyznaczone przez pracodawcę, jednak ilość wyznaczonych jednostek powinna uwzględniać ogólną ilość pracowników, wielkość budynku oraz rodzaj i poziom zagrożenia, które może wystąpić w zakładzie pracy. W przypadku, gdy praca odbywa się w systemie zmianowym, taka osoba powinna być obecna w każdej chwili.

Przepisy Kodeksu Pracy stanowią, iż pracodawca ma także obowiązek odpowiednio wyposażyć wyznaczonych pracowników w środki łączności, które umożliwią wezwanie służb ratunkowych oraz środki niezbędne do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Pracodawca powinien udzielić informacji pozostałym pracownikom o tym, jakie osoby zostały wyznaczone do wykonywania czynności przeciwpożarowych i ewakuacyjnych. Informacja taka powinna zawierać:
- imię i nazwisko wyznaczonych osób,
- miejsce, w którym wyznaczona osoba wykonuje swoją pracę,
- numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej pracownika.

Pracodawca powinien pamiętać, o tym, że do jego obowiązków należy wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie pożarom i ewakuację. W sytuacji, gdy dopełnienie tego obowiązku, zostanie zaniechane przez pracodawcę, może otrzymać on mandat karny w wysokości do 2000 zł, a w przypadku recydywy - do 5000 zł. Dodatkowo Inspektor Pracy może skierować do sądu rejonowego wniosek o ukaranie pracodawcy grzywną od 1000 do 30 000 zł.

Kto może zostać wyznaczony przez pracodawcę?


Pracodawca, wyznaczając osobę odpowiedzialną za działania podejmowane w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji zobowiązany jest wytypować jednostki spośród pracowników, które ukończyły szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Istotne, jest by w programie tego szkolenia, znajdowały się zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Pracodawca może również zapewnić takiej osobie przeszkolenie praktyczne, jednak nie jest to obowiązek prawny.

Pracownik, który został wyznaczony do zwalczania pożarów i przeprowadzania ewakuacji powinien szczegółowo znać plan ewakuacji, aby móc sprawnie wyznaczyć najkrótszą bezpieczną drogę prowadzącą do miejsca zbiórki, która znajduje się na zewnątrz budynku. Osoba taka powinna również posiadać wiedzę dotyczącą zasad ewakuacji oraz zagrożeń pożarowych, które mogą występować na terenie miejsca pracy. Do zadań takiej osoby należy: sprawdzenie stanu osobowego załogi i poinformowania służb ratunkowych o osobach pozostających w budynku, a także podjęcie działań mających na celu gaszenie pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego, a mianowicie gaśnic czy hydrantów wewnętrznych.

Obowiązek przeprowadzania okresowych ćwiczeń ewakuacyjnych


Stosując się do rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zarządcy lub właściciele zakładów pracy, niezakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, które stale użytkuje co najmniej 50 osób, są zobowiązani do przeprowadzenia próbnej ewakuacji. Próbne ćwiczenia ewakuacyjne muszą być przeprowadzane przynajmniej raz na 2 lata. Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. W czasie przeprowadzania próbnych ewakuacji sprawdzone powinny zostać wszelkie procedury oraz wiedza osób, które ponoszą odpowiedzialność za bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji pracowników.

Zobacz podobne wpisy na blogu

 

Jakie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu?

Urządzenia techniczne mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia pracowników, ale także dla środowiska. Prowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego dozór prowadzi do zagwarantowania bezpiecznego użytkowania tychże urządzeń, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo jednostek oraz środowiska.

Czytaj dalej

Kim jest i czym zajmuje się koordynator do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy?

Funkcja koordynatora do spraw BHP musi zostać wyznaczona w miejscach, w których swoje obowiązki wykonują pracownicy różnych pracodawców, ponieważ mogą oni stwarzać dla siebie wzajemne zagrożenie. Rolą pracodawców jest wówczas współpraca, w celu ustalenia zasad współdziałania, które mają zapobiegać możliwości wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. Pracodawcy mają zatem obowiązek, wyznaczyć osobę, która będzie pełniła funkcję koordynatora ds. BHP.

Czytaj dalej

Odzież przeciwdeszczowa - jak skutecznie ochronić się przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w pracy?

Osoby, które na co dzień pracują na zewnątrz, narażone są na przebywanie w różnych warunkach atmosferycznych. Wiatr, deszcz oraz niska temperatura nie tylko utrudniają pracę, ale mogą również wpływać na bezpieczeństwo pracowników, dlatego niezbędna jest odpowiednia ochrona, którą może zapewnić odzież przeciwdeszczowa. Zabezpiecza ona pracownika przed skutkami, jakie prowadzą za sobą przewianie oraz przemoczenie, a zatem zwyczajnie chroni ona pracownika przed zachorowaniem, jak również zapewnia większy komfort pracy.

Czytaj dalej