Ekwiwalent należny pracownikowi za pranie odzieży roboczej

Ekwiwalent należny pracownikowi za pranie odzieży roboczej

Autor : Paweł Przybyła, 29-07-2022

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca posiada obowiązek zapewnienia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego oraz dopilnowania, aby były one zawsze czyste i gotowe do użytkowania. W sytuacji, gdy pracownik sam, dba o swoją odzież, należy mu się ekwiwalent pieniężny, odpowiadający kosztom prania.

Obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia roboczego


Art. 237 [7] §1 Kodeksu Pracy stanowi, iż pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania, które ustalone zostały w Polskich Normach. Odzież robocza przysługuje zatem pracownikowi w sytuacjach, gdy:
- odzież osobista pracownika w trakcie wykonywania pracy mogłaby ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
- na podstawie wymagań technologicznych, sanitarnych oraz przepisów bhp.
Obowiązek nałożony na pracodawcę w dużym stopniu zależy od rodzaju oraz warunków wykonywanej pracy przez jego podwładnych. W przypadku wykonywania przez pracowników tzw. prac niebezpiecznych pracodawca nie tylko zobligowany jest do ochrony mienia pracownika, ale również jego samego poprzez zapewnienie mu odpowiedniej odzieży chroniącej przed zagrożeniem, dlatego nie należy mylić odzieży roboczej z odzieżą ochronną. Odzież ochronna jest bowiem jednym ze środków ochrony indywidualnej i ma za zadanie chronić pracownika przed działaniem niebezpiecznych czynników, panujących w środowisku pracy. Natomiast odzież robocza ma zapewniać ochronę osobistej odzieży pracownika przed zniszczeniem oraz zabrudzeniem.
Istnieje również możliwość, by pracownik używał własnej odzieży i obuwia roboczego, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, po wcześniejszym określeniu przez pracodawcę stanowisk, na których dopuszcza się taką praktykę.

Dbanie o odzież roboczą pracownika


Do obowiązków pracodawcy należy również pranie i konserwacja odzieży roboczej. W przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić prania odzieży, może zlecić to zadanie pracownikowi. Za pranie odzieży przydzielonej pracownikowi przez pracodawcę oraz odzieży własnej pracownika, która używa on w miejscu pracy, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny w wysokości poniesionych kosztów prania. Koszty te powinny uwzględniać środki piorące, wodę, prąd, amortyzację pralki, a także czas poświęcony przez pracownika oraz jego pracę. Stawka ekwiwalentu musi odpowiadać rzeczywistej wartości kosztów poniesionych przez pracownika oraz powinna być ustalana indywidualnie dla każdego pracownika.
Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia karty ewidencyjnej przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, odrębnie dla każdego pracownika. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za ich pranie i konserwację. Taka karta jest częścią dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik musi rozliczyć się z pobranej odzieży i obuwia, jeśli w danym momencie nie upłynął jeszcze ich termin używalności. Pracodawca jest zobowiązany przyjąć używaną przez pracownika odzież roboczą i może przekazać ją innemu pracownikowi, jeśli jej stan nadal spełnia funkcje ochronne i użytkowe.

Kiedy powierzenie pracownikowi obowiązku prania odzieży jest niedopuszczalne?


W przypadku odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego, które w trakcie stosowania przy wykonywaniu pracy, zostały skażone środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi pracodawca nie może powierzyć pracownikowi ich prania. Taka odzież i obuwie powinny być przechowywane wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu.

Zobacz podobne wpisy na blogu

 

Jakie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu?

Urządzenia techniczne mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia pracowników, ale także dla środowiska. Prowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego dozór prowadzi do zagwarantowania bezpiecznego użytkowania tychże urządzeń, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo jednostek oraz środowiska.

Czytaj dalej

Kim jest i czym zajmuje się koordynator do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy?

Funkcja koordynatora do spraw BHP musi zostać wyznaczona w miejscach, w których swoje obowiązki wykonują pracownicy różnych pracodawców, ponieważ mogą oni stwarzać dla siebie wzajemne zagrożenie. Rolą pracodawców jest wówczas współpraca, w celu ustalenia zasad współdziałania, które mają zapobiegać możliwości wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. Pracodawcy mają zatem obowiązek, wyznaczyć osobę, która będzie pełniła funkcję koordynatora ds. BHP.

Czytaj dalej

Odzież przeciwdeszczowa - jak skutecznie ochronić się przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w pracy?

Osoby, które na co dzień pracują na zewnątrz, narażone są na przebywanie w różnych warunkach atmosferycznych. Wiatr, deszcz oraz niska temperatura nie tylko utrudniają pracę, ale mogą również wpływać na bezpieczeństwo pracowników, dlatego niezbędna jest odpowiednia ochrona, którą może zapewnić odzież przeciwdeszczowa. Zabezpiecza ona pracownika przed skutkami, jakie prowadzą za sobą przewianie oraz przemoczenie, a zatem zwyczajnie chroni ona pracownika przed zachorowaniem, jak również zapewnia większy komfort pracy.

Czytaj dalej